Gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal
Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht
Beleggingsdoel: Kapitaalbehoud. Vermogensgroei op lange termijn.
De hoofddoelstelling van Ethna-AKTIV (SIA-T) bestaat uit het realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het fondsvermogen. Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, waaronder bijv. aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en vastetermijndeposito's. Er mag in totaal niet meer dan 49 % van het nettofondsvermogen worden belegd in aandelen, aandelenfondsen of effecten met een met aandelen vergelijkbaar karakter. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het fondsvermogen. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten").
Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in de actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun deelbewijzen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Dit fonds betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw. Disclaimer: De beleggingsdoelstellingen (realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het fondsvermogen) worden niet gegarandeerd door Ethna-AKTIV. De beleggingsdoelstelling is woordelijk overgenomen uit de KIID.
Evolutie van de NIW
Bron: ETHENEA
Risico- en opbrengstprofiel
Synthetische risico-indicator

SRRI Profile KIID: 3

Beschrijving: De historische gegevens, die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische risico-indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het fonds. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Reden voor de indeling: Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn.

Bron: Essentiële Beleggersinformatie (KIID)
De risicoklasse is een indicatie van het risicoprofiel van een belegging in een ICBE of een compartiment. Elke wijziging in de risicoklasse zal in de jaar- en halfjaarverslagen van de ICBE worden vermeld.

Stand per 25.09.2020
ISIN / WKN LU0841179863 / A1J5U5
Aandelenklasse kapitalisatie (T)
Bloomberg ETAKTST LX
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg
Beleggingsstrategie gemengd fonds OESO
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 19.11.2012
Einde boekjaar 31.12.
Fondsvermogen 2,71 Mrd.
Tranche volume 169,17 Mio.
Valuta EUR
Netto Inventariswaarde
(en EUR)
599,19
Minimale initiële investering geen
Duur onbepaald
Financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV
Externe dienst voor klachten Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin)
Rendementen in %¹
Vanaf begin 2020 (01.01.2020 - 25.09.2020) -3,35
Geannualiseerd sinds inceptie 2,33
Actuarieel rendement op 5 jaar 0,67
Actuarieel rendement op 3 jaar 0,87
1 jaar (25.09.2019 - 25.09.2020) -1,97
25.09.2018 - 25.09.2019 5,25
25.09.2017 - 25.09.2018 -0,54
25.09.2016 - 25.09.2017 1,78
25.09.2015 - 25.09.2016 -0,99
Bron: ETHENEA
Deze informatie is gebaseerd op historische data. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten.
Actuariële Rendementen¹
Bron: ETHENEA
Geannualiseerde Volatiliteit
(12 maanden)
6,44 %
Sharpe ratio (12 maanden) -0,05
Volatiliteit is een risicoindicator die de mate van schommeling in de fondsenkoers weergeeft binnen een bepaalde periode. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen over 250 dagen. De Sharpe ratio is het quotiënt van het exces rendement (= rendement van het fonds – rendement van het risicovrij actief) en de berekende volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het rendement van het risicovrij actief te bepalen. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.
Kosten
Instapkosten max 3,00 %
Beheerskosten 0,90 % p. a. } 1,05 %
Administratiekosten 0,15 % p. a.
Uitstapkosten 0,00 %
Vergoeding depotbank 0,05 % p. a.
Lopende kosten per 31.12.2019 1,29 %
Sinds 1 januari 2017 bedraagt het tarief van de roerende voorheffing in België 30%. Beleggers moeten, op basis van de informatie aangeleverd door de beheersmaatschappij, hun aandeel in de door het Fonds ontvangen belastbare inkomsten opnemen in hun aangifte voor de personenbelasting. Deze worden belast aan het afzonderlijke tarief van 30%, tenzij over deze inkomsten reeds bronbelasting is geheven.²
Alvorens te beleggen in het fonds, gelieve de Essentiële Beleggersinformatie te lezen. De Essentiële Beleggersinformatie, het verkoopprospectus, de rapporten en de NIW zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands bij de financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. In geval van klachten mag men zich eveneens richten tot deze instantie. Indien de klacht nog niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt, gelieve u te richten tot Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Brussel, Tel.: +32 2 545 77 70, Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be (schriftelijk) of via een online-formulier beschikbaar op www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/. De officiële verkoopdocumenten zijn onder andere verkrijgbaar bij de distributiepartner DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussels en op www.ethenea.be/nl/ethna-aktiv-sia-t/.

Opportuniteiten
  • afname van waardeschommelingen dankzij de combinatie van meerdere beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie)
  • ervaren beleggingsadviseurs
  • actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico’s
  • actief fondsbeheer met een absolute return aanpak (doel: positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases)
  • profiteren van potentiële positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten
Risico's
  • kredietrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
  • liquiditeitsrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Ook het risico van opschorting van de terugkoop van aandelen kan dit doen toenemen.
  • tegenpartijrisico's: Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
  • risico's door het gebruik van derivaten: Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij beleggingsbeleid in het KIID genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.
  • operationele risico’s en bewaringsrisico’s: Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.
¹ Deze rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen enkele waarborg voor toekomstig rendement en houden geen rekening met mogelijke herstructureringen. Een overzicht van de risico’s gelinkt aan een investering in dit fonds is opgenomen in het prospectus. De netto-inventariswaarde van de portefeuille is volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten.
² Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een GBF, genoteerd in EUR en opgericht voor een onbepaalde duur. U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.ethna-calculator.com. Deze tool biedt geen fiscaal advies en is louter een hulpmiddel ter berekening van inkomsten. U dient nog steeds me de nodige nauwkeurigheid te werken en de gebruikelijke en noodzakelijke controles uit te voeren die ter uwer verantwoordelijkheid liggen. De verkregen resultaten zijn op basis van de gegevens die u verstrekt en invult. ETHENEA Independent Investors S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of weglatingen.